Quality Standard   Hygiene Standard   Quality Control
Tiêu chuẩn chất lượng

Tiêu chuẩn chất lượng là một phần vô cùng quan trọng trong quá trình sản xuất. Peiyu đã đạt được nhiều loại chứng nhất quốc tế, bao gồm cả chất lượng sản phẩm, quá trinh sản xuất chuyên nghiệp, phương án an toàn của công nhân và ý thức bảo vệ môi trường. Hàng năm chúng tôi đều có mời các đơn vị kiểm nghiệm bên thứ 3 như SGS… để kiểm tra hàng năm.


ISO9001
ISO9001
Tiêu chuẩn ISO9001 là hệ thống quản lý chất lượng, mục đích  là giúp các doanh nghiệp đảm bảo làm thỏa mãn khách hàng và những người có lợi ích liên quan, đồng thời cũng đáp ứng yêu cầu về quy định pháp luật có liên quan đến sản phẩm.
ISO14001
ISO14001
IISO 14000 là tiêu chuẩn về quản lý môi trường, nó tồn tại là để giúp tổ chức(1) làm sao để nghiệp vụ( lưu trình của tổ chức) giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến môi trường (2) Tuân thủ pháp luật, pháp quy phù hợp và quy định về bảo vệ môi trường, tăng năng suất sản xuất của doanh nghiệp, tăng thêm doanh thu.
ISO22000
ISO22000
Trong tiêu chuẩn quốc tế ISO22000 quy định hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, bao gồm các yếu tố như yêu cầu bên dưới: (1) Giao lưu tương tác, (2) Quản lý hệ thống, (3) Phương án đưa ra trước (4) Nguyên tắc HACCP
HACCP
HACCP
Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn là phương pháp dự phòng của một hệ thống, với thực phẩm an toàn và sinh vật, hóa học, đồng thời trong quá trình sản xuất, có thể sẽ dẫn đến mối nguy hại về mặt vật lý cho sản phẩm cuối cùng, đồng thời thiết kế kiểm nghiệm đo đạt để giảm thiểu mối nguy đạt đến một mức độ an toàn nhất định.
GMP
GMP
Bằng quy định về sản xuất và kiểm tra theo quy trình sản xuất ưu việt, có tác dụng trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm. Mục đích cuối cùng là để bảo vệ sức khỏe khách hàng và sản xuất ra sản phẩm có chất lượng tốt.
GRS
GRS
The Global Recycle Standard (GRS) was originally developed by Control Union Certifications (CU) in 2008. This standard is intended for companies that wish to make a content claim on the amount of recycled material in the final product. The GRS is based on a tracking and tracing principle used for certified products.
OHSAS18001
OHSAS 18001 (OSHA)
Trong năm 2008, liên minh quản chế bắt đầu kiểm chứng tiêu chuẩn thu hồi toàn cầu (GRS). Tiêu chuẩn này thích hợp cho những người hy vọng được giải thích rõ nội dung cho lượng sử dụng vật liệu thu hồi đối với sản phẩm cuối cùng. GRS lấy việc các sản phẩm chứng nhận có thể được theo dõi và truy cứu về trước làm nguyên tắc tiến hành,thống tiêu chuẩn quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp nổi tiếng nhất.
5S
5S

5S là phương pháp tổ chức môi trường làm việc theo 5 chữ cái tiếng Nhật: SEIRI, SEITON, SEISO, SEIKETSU và SHITSUKE. Ý nghĩa của chúng trong tiếng Anh là: Sắp xếp, chỉnh đốn, vệ sinh, tiêu chuẩn hóa và tu dưỡng. Dãy thuật ngữ được liệt kê ở trên miêu tả việc làm sao để sắp xếp đồ đạc trong môi trường làm việc để ngăn nắp khu vực và giữ vệ sinh sạch sẽ, đồng thời tổ chức thực hiện có năng suất và hiệu quả.