About Peiyu Company Structure Milstone Job Opportunities
Sơ đồ tổ chức
Peiyu Plastics - Company Structure

Peiyu Plastics Headquarter
Peiyu Plastics Corporation – Tổng công ty
Diện tích: 6,000 m2
Công nhân: 40 người
Chức năng: Chịu trách nhiệm toàn bộ sách lược kinh doanh, tài vụ kế toán, đánh giá nhân sự và biểu hiện của các bộ phận.
Peiyu Plastics Taichung Factory
Taichung Factory - No.1
Diện tích: 11,000 m2
Công nhân:

90 người

Chức năng: Sản xuất màng nhựa PVC và màng nhựa PET
Peiyu Plastics Taichung Factory
Taichung Factory - No.2
Diện tích: 5,900 m2
Công nhân: 50 Công nhân
Chức năng: Sản xuất sản phẩm định hình.
Peiyu Plastics Taichung Factory
Taichung Factory - No.3
Diện tích: 4,000 m2
Công nhân: 30 Người
Chức năng: Sản xuất sản phẩm định hình.
Peiyu Plastics Vietnam - Hung Du Plastics Corporation
Peiyu Vietnam - Hung Du Plastics Corporation
Diện tích: 16,000 m2
Công nhân: 140 Công nhân
Chức năng: Sản xuất màng nhựa PET, PP, PS và sản phẩm định hình